Vedtægter

Vedtægterne for Foreningen til bevarelse af Damgård Mølle

§ 1. Foreningens formål er at virke for bevarelse af Damgård Mølle.

§ 2. Som medlemmer kan optages såvel enkeltpersoner som firmaer, selskaber og offentlige myndigheder.

§ 3. Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 personer, som vælges på en generalforsamling.
Generalforsamlingen vælger ligeledes 1 bestyrelsessuppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år, således at 5 personer er på valg i lige årstal og 4 personer er på valg i ulige årstal. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant. Derudover kan Rødekro Kommune udpege 1 person til bestyrelsen. Denne person har ingen stemmeret.

§ 4. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§ 5. Der afholdes generalforsamling hvert år i januar kvartal med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassererens beretning.
  4. Valg af bestyrelse og revisorer.
  5. Indkomne forslag.
  6. Eventuelt

§ 6. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 7.  Ved afstemning på generalforsamlingen kan der kun stemmes ved personlig fremmøde.

§ 8. Generalforsamlingen varsles med mindst 2 ugers varsel i den lokale presse.

§ 9. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling såfremt bestyrelsen ønsker det, eller såfremt 10% af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen begærer dette. Varsling er som ved ordinær generalforsamling.

§ 10. Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Indkomne forslag.
  3. Eventuelt

§ 11. Til opløsning af foreningen krævers en ekstraordinær generalforsamling, hvor flertallet af de fremmødte medlemmer stemmer for en nedlæggelse.

§ 12.  Ved nedlæggelse af foreningen, eller såfremt foreningen ikke længere kan drive Damgård Mølle, tilbageskødes ejendommen til Rødekro kommune uden udgift for denne.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20.11.1980 med senere ændringer på generalforsamlinger den 19.3.1997 og den 20.2.2002.

Der er lukket for kommentarer.