Vedtægter

Vedtægterne for Foreningen til bevarelse af Damgård Mølle

§ 1. Foreningens formål er at virke for bevarelse af Damgård Mølle.

§ 2. Som medlemmer kan optages såvel enkeltpersoner som firmaer, selskaber og offentlige myndigheder.

§ 3. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7-9 personer, som vælges på en generalforsamling.  Hvis ikke der kan stilles 9 personer, kan bestyrelsen bestå af 7 – 9 personer. Generalforsamlingen vælger ligeledes 1 bestyrelses-suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år, således at 4 – 5 personer er på valg i lige årstal og 3 – 4 personer er på valg i ulige årstal. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, samt 1 revisor-suppleant. Derudover kan Rødekro Kommune udpege 1 person til bestyrelsen. Denne person har ingen stemmeret

§ 4. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§ 5. Der afholdes generalforsamling hvert år i januar kvartal med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassererens beretning.
  4. Valg af bestyrelse og revisorer.
  5. Indkomne forslag.
  6. Eventuelt

§ 6. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 7.  Ved afstemning på generalforsamlingen kan der kun stemmes ved personlig fremmøde.

§ 8. Generalforsamlingen varsles med mindst 2 ugers varsel i den lokale presse.

§ 9. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling såfremt bestyrelsen ønsker det, eller såfremt 10% af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen begærer dette. Varsling er som ved ordinær generalforsamling.

§ 10. Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Indkomne forslag.
  3. Eventuelt.

§ 11. Formand og kasserer er ansvarlig for foreningens midler. Foreningens midler indsættes på konti i pengeinstitut bortset fra en mindre kontant beholdning til at klare den daglige drift. Kun formand og kasserer kan hæve af foreningens midler. Få bestyrelsesmedlemmer kan få udleveret et betalingskort, som bruges i forbindelse med indkøb til arrangementer.
Formanden har en liste over de, som har fået udleveret betalingskort.
Bestyrelsen kan om nødvendigt fremlægge vitale økonomiske sager for en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen kan ikke optage lån uden en generalforsamlingsbeslutning. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
Regnskabet, der følger kalenderåret, skal afsluttes så betids, at revisionen af regnskabet  kan foretages inden den ordinære generalforsamling.

§ 12. Forslag om ændringer af vedtægter eller om opløsning kan kun behandles, når forslag herom er optaget på dagsordenen for en generalforsamling og skal for at få gyldighed vedtages med mindst 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer.

§ 13 Til opløsning af foreningen kræves en ekstraordinær generalforsamling, hvor flertallet af de fremmødte medlemmer stemmer for en nedlæggelse.

§ 14 Ved nedlæggelse af foreningen, eller såfremt foreningen ikke længere kan drive Damgård Mølle, tilbageskødes ejendommen til Rødekro kommune uden udgift for denne.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20.11.1980 med senere ændringer på generalforsamlinger den 19.3.1997, den 20.2.2002 og den 22.3.2018. 

Der er lukket for kommentarer.